طالبان کنترلسپین بولدک را بدست گرفته اند!

Dari Radio 13 views
طالبان کنترل (سپین بولدک) قندهار مرز میان افغانستان و پاکستان را بدست گرفته اند!

Add Comments