واکنش کرزی به صدای چرخبال .

Dari Radio 12 views
واکنش کرزی به صدای چرخبال در هنگام کنفرانس خبری/ امیدوارم روزی صدای بلبل‌ها جای صدای چرخبال را بگیرد.

Add Comments