رفتار سربازان افغانستان با اسیران طالب

Dari Radio 13 views
واکنش جالب مهمان بی بی سی به مجری برنامه؛ این آمریکا بود که به طالبان مشروعیت داد و نه ایران! "زکریا مشکور کابلی"، تحلیلگر سیاسی گفت: :ریشه های قباحت زدایی، ریشه های مشروعیت دادن به طالبان توسط آمریکا، ترکیه و پاکستان صورت گرفته است؛ وقتی که دولت، آمریکا و پاکستان درصدد تجهیز داعش در مرزهای شرقی ایران هستند باید به ایرانی ها حق بدهیم که از هر امکاناتی برای ایجاد امنیت برای مرزهای خود استفاده کند؛ ایران براساس واقعیت های افغانستان قدم بر می دارد

Add Comments