رهبر معظم انقلاب ؛ ما طرفدار ملت افغانستان هستیم

Dari Radio 23 views
رهبر معظم انقلاب در جلسه با هیات دولت : در مورد افغانستان، ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، آن که باقی می‌ماند ملت افغانستان است.

Add Comments