غفران بدخشانی در حضور استاد کدکنی

Dari Radio 9 views
دیدار و شعر خوانی غفران بدخشانی شاعر افغانستانى در حضور استاد شفیعی کدکنی در باغ ایرانی آبان ۱۴۰۰ و تشویق و تمجید استاد

Add Comments