اگر اوضاع اقتصادی خوب نباشد!

Dari Radio 3 views
وضعیت یکی از فروشگاهها در هرات

Add Comments