Polis şəhrıvandon əmniyyəti təmin kardedəni

taleshi radio 24 views
Boku hokuməti huğuğə muhafizə orğanon çe sodə şəhrıvandon əmniyyəti təmin nıkarde barədə çand sorone ki, cəmiyyətədə muzakirəon şedən, hokuməti çe Prezidenti səviyyədə bə jıqo nağisə vəziyyəti orəx doe barədə bə çand bəjəm vəd doəşe, əmo ım vəziyyət bə çoki tərəf əvəz bedəni, əksinə şe-şe həniən yavə bedə

Respublika Mass-mediadə har ruj bə əhali problemon çe polis, məhkəmə və prokuratura məmuron tərəfo kom curə beetina munasibəton həxədə məlumaton dərc bedə, əmo ımi bə hokuməti siyasəti hiç qıley təşirış bedəni.

Məsələn, “Sputnik Azərbaycan” Qəncə Qonə Cinayəton Məhkəmə de hakim Nural Əliyevi sədarəti, ğəsdo odəm kıştə ğatili bə 1 sor nim muddətinə zindonə cəzo məhkum karde barədə xəbə doəşe.

Meydan TV çe Qəncə şəhəri co qıley əji bə Kamil Ğasımovi sə omə sərqozəştonku nıvıştəşe. Ğasımovi boştə tojə zəmin səşe, əyo kə inşa kardəşe, əmo çey dılətoni təmirə ko orıxnəşni, bə səbəbən hələ əyo jidəni. Dızdon jıqo vəziyyətiku istifadə kardedən, 4 kərə çey həmonə kədə dızdi kardəşone, çey soədə kaştə toğəon pevatəşone bardəşone, orəxnə səfə kədə okırniə elektrikə nağilon dızdiəşone. Polsə şebədə bə çey kardə şikayəti de “dızdiə cizon moliyyət kame” vonə məhəl noəşon ni, hiç qıley təhğiğatən bardəşon ni.

Məhkəmə bə Liki rayoni Piron diy sakin Ziyatay Bayramovi səən co qıley mısibət vardəşe. Guya çey bankomato  234 mənot məbləğədə pul dızdie ittihami əv bə 2 sor muddətinə zindonə cəzo məhkum kardəşe. Ziyatay ım ittihami rədd kardedə. Məsələ bımədəy ki, əv boştə divoji de çey karti çey pensiya bekarde piəşe, əmo bankomatədə puli bekarde mumkun bıə ni. Eyən kart həmonə dəğiğə bəştə divoji oqırdıniəşe. 2 manqi bədiqə məlum bıə ki, boəyo cinayətə ko bino kardəşone. Məhkəmədə Bayramovi bankomati video kəşemonon bə oşko bekarde tələb kardəşe, əmo hakimi çey ım tələb təmin kardəş ni.

Sabiğ mustəntiğ, sabiğ siyasi məhbus, huğuğə mudafiəkar Rufət Səfərov respublika ədliyyə sistemədə bə jığo hərc-mərci aid “Azadlıq.info” saytədə nıvıştəşe ki, çe Azərbaycani ədliyyə orğanon de huğuği ğanuniə akton ne, de “mafiyadaxili ğanunon” və “dızdə normaon” ko kardedən.  

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments