Lankoni tolışəfobiya mərəzinə məmuron çe tolışə siyasiə fəal Mail Devlətovi ailə uzvon təhdid kardedən

taleshi radio 18 views
Lankoni şəhrestanədə Azfilial nominə qıley di heste. Isət çey nom əvəz kardəşone, Bırcəli noəşone

Im di Soveti vaxtonədə onoə bıə, bə səbəbən əyo məcit nıbe. Şura hokumət vılo bıə bəpeş di camaati məçit inşa karde ğəror doşe. Bı koy diy sipiriş İmran Devlətov rəhbərəti kardedəbe. De di əjion maddi vəsaiti , həmən bə Rusiya muhacirət kardə həmdivojon koməki məciti bina bə kumi ji dənoe zıneşone. Əmo çey kəybə pencə dənoe və əmandə koon bə orəx rosnie ro vəsait nıbe səbəbiku ım təşəbbus tosə ısət nimədə mandə. İmran əğə 4 sore ki bə rəhmət şə. Isət məciti inşa koy çey zoə Mail Devlətov bə orəx rosnie pidəşe. Əv xeyli vaxte ki, Rusiyadə jidə. Əyo  çokə hurmət və mevğe hestışe. De ım məğsədi de Lankoni dini idarə axundi vindemon kardışe ki, Bırcəli di məçiti inşa bə orəx rosnie və ey bə devləti qeydiyyat daxil karde ro koməkəti bıkardo. Əmo təssuf ki, əv sıxan bıdoən, bı koy dastəq nıbe, Bırcəli di camaat ısətən beməcite.

Mail boyli tolışə hərəkati fəalono qıleye. Əv Rusiya Federalə Milliə Mədəniə Muxtariyyəti ponə oktyabrə manqi 17-minə ruji Moskvadə dəvardə İminə təsisə konqresi numayəndə bıə, həmonə məclisədə votemonən kardəşe. Çə vaxitku çey Lankonədə jiə ailə uzvon bə rayoni mənuron təzyiğ, təhdid və şantajon hədəf bıən. Çəvonku tələb kardedən ki, Maili məcbur bıkardon, əv tolışə təşkilati tədbironədə iştirak kardeku dast bıkəşo.

Çey bı rujonədə bə tolışə internet televiziya OTV doə musahibə bə Lankoni tolışəfobiya mərəzi mubtəlo bıə məmuron hiddət və ğəzzəbi səbəb bıə. Əvon bə Bırcəli omən, çe Maili piəjenə mo və noxəşinə hovə təhğir kardəşone, bəvon rıjd omən. Çimi səbəbiku çe Maili mo Səmərqənd xanımi dıl şə, əvşon bardə dəğandə bə mərizxonə. Bə ım probliemi marağ nişon doə har qıley əhli-xıbirə odəm bə həmonə musahibə ( https://youtu.be/eD2LU5H9M5s ) diə bıkardo, bəvinde ki,  Mail bənə ıştə vətəni qıley mutəqəğği fikrinə ruşinəfami Əliyev hokuməti bardə siyasəti tənğid kardedə. Əmə dey rabitə oğətedə  votışe ki, Respublikadə nıştə azər-tırkə bloqeron mutəmadi hokuməti tənğid kardedən, nə əvon, nəən çəvon ailə uzvon bə jıqo təhdid və təhğiron məruz mandedənin, əmo az Rusiyadə jie və Rusiya şəhrıvand bıe-bıe çımı ailə bə jıqo şantajon hədəf bedən. Imən ey nişon dodə ki, Azərbaycanə Respublikadə bə tolışon ğeyri-ədalətinə, behuğuğə siyasət mevcude, jıqo bexıdoə siyasətiku dast kəşe lozime.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.   

Add Comments