Kakalos – Şirvonşah Keykavusi bino noə di

taleshi radio 32 views
Ostoro şəhrestoni Kakalos nomədə qıley tolışə sakininə ğədimə diş heste. Tarixi mənbəonədə çey nomi bə Şirvonşah İminə Keykavusi obastedən, ki ey ım diədə boştə istirahətqah onoəşebən. İyo əjion ısətən deştə ğədimə dastə sənətkoəti məşhurin

80 sinninə Fərbiyə nənə Şabanova ım sənəton həxədə ıştə zınəyon bo “Sputnik Azərbaycan” sayti həmkaron ğəp jəşe. Çey voteku məlum bıə ki, diədə de çey rəhbərəti “Əvəsor” nominə tolışə folklorə ansambl xeyli muddət fəaliyyətədə bıə. Həmən ey Məholşunasiə muzeyən təşkil kardəşe. Isət həmonə muzeyədə 30 qılə ğism və 5 həzo eksponat heste. İyo ğədimə dastə sənəti numunəon – tomon, zanbul, zamləko, çebend, tavzı, bınyo, ğədimə məişətə ovdonon, oləton, nığəynə sıkkəon numayiş bedən.

Çe Fərbiyə nənə Kakalos diy ictimai jimonədə həmişə fəal iştirakış bıə. Əv muxtəlif vaxtonədə diədə İcra hakimiyyəti numayəndə, mədəniyyətə kə direktor, folklor ansambli rəhbər, Məholşunasi muzey mudir ko kardəşe. Isət xeyli vaxte ki, pensiadəy. Əmo ictimaiə koonədə divojon bə çey komək və təçrubə həmişə ehtiyacşon eqınidə.

Sayti muxbir etirafən nıvıştedə ki, əvon bə Kakalos de  tomonbofte sənəti həxədə məğalə nıvışte  məğsədi oməbin. Əmo de Fərbiyə nənə oşno bıe bə peş çəvon plan əvəz bıe. Əvon çe Kakalos diy ım ğədər səvodinə, veyəzınə , bəştə məholi və bəştə xalği tarixi , mədəniyyəti , folklori, dastə sənəton barzə məhəbbət numayiş kardə qıly ruşinəfami həxədə bə sayti əhandon məlumat doe boştə qıley ğarz zıneşone.

Qirəm şıməən ro bə Ostoro tərəf eqıno, mutləğ bə Kakalos di bıqardən. Bə Fərbiyə nənə kə təşrif bobən. Də çey məzmuninə qəpon, hozo kardə  ləzzətinə hardəyon, boftə dastə sənətə numunon oşno beku xeyli rozi bəmandeyon.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments