شعر‌سرایی شاعر افغانستانی در حضور هوشنگ ابتهاج

Dari Radio 209 views
درود ای همزبان من از بدخشانمشعر‌سرایی غفران بدخشی، جوانی از بدخشان افغانستان در حضور هوشنگ ابتهاج همان مازنداران داستانهای کهن آن زادگاه این زبان ناب اجداد و نیاکانت تو از تهران، من از کابل من از زابل، من از سیستان ...

Add Comments