مشاور امنیت ملی افغانستان ، همسایه ای که با ما در جنگ است از افتخار تهی است

Dari Radio 15 views
مشاور امنیت ملی: "نیروهای ما مقابل همسایه‌ای ایستاده‌گی می‌کنند که این کشور از عزت و افتخار هیچ چیز ندارد؛ جاده‌های‌شان به نام شیرشاه سوری، موشک‌های‌شان به نام غوری و خانه‌های‌شان به نام غزنوی است و از این نام‌ها برای ترساندن هند استفاده می‌کند

Add Comments