آیا حاکمان عربستان و پاکستان از آسمان آمده اند؟

Dari Radio 3 views
آیا حاکمان عربستان و پاکستان از آسمان آمده اند، چرا علیه آنها فتوایی وجود ندارد؟

Add Comments